Нормативні документи


Нормативно-правова база вчителя початкових класів 

Загальні нормативно-правові акти (посилання за напрямами)

Конституція України Закон України " Про освіту" http://osvita.org.ua/

Закон України Про загальну середню освіту

Закон України Про дошкільну освіту http://www.mon.gov.ua/laws/ZU_1060.doc

Закон України «Про позашкільну освіту» (від 22.06.2000 № 1841-ІІІ).

Закон України "Про вищу освіту" http://osvita.org.ua/

Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття")

Концепція загальної середньої освіти ( 12- річна школа)

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ століттіhttp://osvita.org.ua/

Національна програма «Діти України» (Указ Президента України від 24.01.2001 № 42/2001).

Державний стандарт початкової загальної освіти

Державний стандарт базової і повної середньої освіти

У 2015-2016н.р. навчання і виховання учнів початкової школи
регламентують такі нормативно-правові документи:

• Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462
«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»
• Положення про індивідуальну форму навчання
• Положення про похвальний лист «За високі досягнення в навчанні» та
похвальний лист
• Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчаль-
ного закладу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
05.10.2009 № 1121
• Наказ Міністерства від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів
наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків)
компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-
інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх на-
вчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні
окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 р. за № 229/6517
• Наказ Міністерства освіти і науки України 08 квітня 2015 року № 412
«Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноос-
вітніх навчальних закладів»
• Н а к а з М О Н У к р а ї н и в і д 07.04.2005 р. № 204»Про прийом
дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів», лист МОН
України 1/9-71 від 14.02.2015 «Щодо роз’яснення порядку приймання дітей
до першого класу.»
• Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.06.2011р. № 572, із
змінами згідно з наказом МОН України від 16.04.2014 №460 (Типові навчальні плани початкової школи)
• Н а к а з М О Н № 1 2 2 2 в і д 21.08.2013 року «Про затвердження
орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових
дисциплін у системі загальної середньої освіти»
• Наказ МОН України №641 від 16.06.2015 «Про затвердження Кон-
цепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді»
• Наказ МОН України № 54 від 28.01.2015 «Про заходи безпеки на
можливі ризики виникнення надзви чайних ситуацій, терористичних актів,
диверсій, мінування»
• Лист МОН України № 1/9-573 від 23.08.2013 «Про переліки на-
вчальної літератури рекомендованої  Міністерством освіти і науки України
для використання загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 на-
вчальному році»
• Лист Міністерства освіти і науки України від 29.12.2001 № 1/9-468 “Про
обсяг та характер домашніх завдань для учнів початкової школи”
• Лист Міністерства освіти і науки  України від 19.08.2011р. №1/9-634
«Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкіль-
ного і молодшого шкільного віку»
• Лист МОН України № 1/9-446 від 05.09.2014 «Про функціонування груп
продовженого дня у загальноосвітніх навчальних закладах»
• Лист Міністерства освіти і науки України від 05.06.2015 № 1/9-280 «Про
навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потре-
бами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015-2016 навчальному році»
• Лист Міністерства № 1/9-209 від 18.04.2014 р. «Щодо використання
робочих зошитів у початковій школі»
• Лист МОН України № 1/9-72 від 28.01.2014 «Про недопущення пере-
вантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх за-
вдань»
• Лист МОН України № 1/9-607 від 07.03.2014 «Про відкликання листа
МОН України від 5 вересня 2013 року № 1/9-607 «Про використання на-
вчальної літератури»»
• Лист МОН України № 1/9-614 від 27.11.2014 «Про методичні рекомен-
дації з патріотичного виховання»
• Лист МОН України № 1/9-285 від 10.06.2015 «Щодо обов’язкової діло-
вої документації»
• Лист МОН України № 1/9-233 від 08.05.2015 «Про збір коштів з батьків
для придбання підручників для учнів 4-х та 7-х класів»

Безпека життєдіяльності

• Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного
процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01
• Улаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчаль-
них закладах та режим праці учнів на персональних комп’ютерах ДСанПіН
5.5.6.008-98
• Наказ МОН України № 54 від 28.01.2015 «Про заходи безпеки на
можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів,
диверсій, мінування»
• Нак аз МОН України № 2 від 06.01.2015 «Щодо заходів безпеки у
навчальних закладах»
• Лист МОН України від 06.02.2008  №1/9-61 «Методичні рекомендації
щодо організації НВП під час проведення навчальних екскурсій»
• Лист Міністерства освіти і науки України від 26.04.2013 №1/9-305 «Про
використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці,
безпеки життєдіяльності у навчальновиховному процесі»
• Лист Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2013 року №
1/9-457 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань
безпеки під час навчання з плавання в басейнах загальноосвітніх навчальних
закладів»
• Лист МОН України № 1/9-457 від 26.06.2013 «Про використання
Інструктивно-методичних матеріалів з питань безпеки під час навчання з
плавання в басейнах загальноосвітніх навчальних закладів»
• Лист Міністерства № 1/9-497 від 17.07.2013 «Про використанн
Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов
для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних тех-
нологій загальноосвітніх навчальних закладів»
• Лист Міністерства № 1/9-503 від 18.07.2013 «Про використання
Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов ор-
ганізації навчально-виховного процесу в групі продовженого дня загальноос-
вітнього навчального закладу»
• Лист Міністерства освіти і науки України від 16.06 2014 р. № 1/9-319
«Організація навчання і перевірки знань,проведення інструк тажів з
питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчаль-
них закладах»
• Л и с т І І Т З О в і д 2 7 . 0 5 . 2 0 1 4 №14.1/10-1650 «Про використання
Методичних рекомендацій ”Вимоги безпеки для учнів під час к анікул”
• Лист МОН України № 1/9-385 від 30.07.2014 «Методичні рекомендації
щодо проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів
з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами»Комментариев нет:

Отправить комментарий